Όροι χρήσης / συμμετοχής

Όροι χρήσης / συμμετοχής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «THE ART» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα την οδό Μενελάου Παρλαμά 117, Ηράκλειο Κρήτης, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό»).

Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από την παρούσα ιστοσελίδα www.theartofsocialmedia.gr καθώς και τα social media.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «THE ART», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Συμμετοχή στον διαγωνισμό έχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το όριο φωτογραφιών κάθε καλλιτέχνη είναι πέντε (5), μια σε κάθε κατηγορία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι νικητές του διαγωνισμού, θα πρέπει κατά την αποστολή των αρχείων προς εκτύπωση, να καταθέσουν το ποσό των 25€ για τα κόστη εκτύπωσης (για κάθε επιλεγμένη φωτογραφία). Η εκτύπωση θα πραγματοποιηθεί σε φωτοχημικό χαρτί και θα επικολληθεί σε KFIX 5mm πάχος με φύλλο αλουμινίου, σε διαστάσεις 30x40cm, 30x53 ή 40x40.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό θα επιλεχθούν με βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, οι δέκα φωτογραφίες με τους περισσότερους βαθμούς από κάθε κατηγορία.

H διεξαγωγή ξεκινάει στις 01/03/2024 και ολοκληρώνεται 30/04/2024. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με email, όπου και θα τους ζητηθεί η αποστολή της επιλεγμένης/ων φωτογραφίας/ων καθώς και η καταβολή του ποσού των 25€ για τα κόστη εκτύπωσης.

Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας από την ανωτέρω ενημέρωση. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αρχείων και καταβολής οικονομικών είναι η 15 Ιουνίου 2024.

Οι νικητές εάν δεν απαντήσουν στην επικοινωνία, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον πρώτο αναπληρωματικό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και τα προϊόντα μας. Αυτά θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις μας, Μενελάου Παρλαμά 117, Ηράκλειο Κρήτης info@theartofsocialmedia.gr. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 45 ημέρες από την παρούσα για του υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο. Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, social media. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν και στην δημοσίευση του φωτογραφικού υλικού στην σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας καθώς και στα social media.